Conceptnotulen voorjaarsvergadering 2019 gehouden op 20 maart 2019.

 

Aanwezig bestuur: Nic Rouschop (penningmeester) , Henk Funke en Wil van den Bongard (secretaris)

 

Aanwezig de aangesloten verenigingen:

Tüddern: Dhr. van Lumig

Einighausen: Dhr. Meuffels

Nieuwstadt: Dhr. P. Kocken

Puth: Dhr. Princen, dhr. Arets

Broeksittard:Dhr. Stevens, Dhr. Ronken

 

Dhr. van Lumig heeft de vergadering gevraagd om eerst het woord te mogen voeren omtrent de ontwikkelingen van de vereniging uit Tüddern. De eigenaar van het duivenlokaal wilde de ruimte gebruiken voor eigen doeleinden. Daarbij is uitgekeken naar een ander onderkomen, echter gezien de problemen die daarbij ontstaan en gezien de leeftijden van de overgebleven leden is het beter om de vereniging op te doeken en dat de leden zich aansluiten bij andere verenigingen. Tot zo ver de mededeling van dhr. van Lumig.

 

1.Opening

Dhr. Rouschop heet eenieder welkom en vraagt een minuut stilte voor de overleden leden

van het SPC.

 

2.Notulen najaarsvergadering 2018:

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

  1. Kampioenschappen 2019

Het bestuur stelt een ander systeem voor in 2019. Na enige discussie wordt besloten om voor het generaal kampioenschap 2 vluchten (met het slechtste resultaat) te laten vervallen.

Het bestuur stelt voor om dit voor 1 jaar uit te proberen. Dit wordt ook zó vastgelegd.

Dhr. Ronken is van mening dat een generaal kampioenschap over alle vluchten uitgevlogen dient te worden.

 

  1. Kascontrole 2018

Nieuwstadt heeft de kascontrole voor het jaar 2018 uitgevoerd. Dhr. Kocken geeft aan dat het kasoverzicht aangepast dient te worden op 1 punt. De penningmeester zal dat aanpassen in het vervolg. De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.

Kascontrole 2019 moet worden uitgevoerd door Broeksittard.

 

5.Wat er verder ter tafel komt:

- contributie 2019: er wordt geen contributie geteld in 2019

- kampioenendag 2019: Nieuwstadt is aan de beurt. Dit onder voorbehoud dat Nieuwstadt

Dit ook kan organiseren. Anders zal de kampioenendag in Broeksittard worden gehouden. (10-17-of 24 november 2019)

  • Advertenties 2019: Iedereen moet nakijken of er advertenties afvallen of bijkomen
  • Invliegduiven: Alles op prijs of alles op invlieg

 

  1. MMS 2017:

Dhr. Rouschop geeft aan dat het bestuur voorstander is om het voorstel zoals gedaan door MMS2017 om bij de vluchten van de jonge duiven (Melun, Lorris, Orleans en Orleans) een asduifkampioenschap uit te laten vliegen. (3 prijzen gesponsort door alle 3 de samenspelen.

De prijzen worden uitgereikt op de kampioenendag van desbetreffende samenspel.

 Dhr. Ronken geeft aan dat het SPC is overeengekomen in de najaarsvergadering van 2018 dat er in 2019 niks zou veranderen, en pas op de najaarsvergadering van 2019 eventuele voorstellen gedaan konden worden. 

Dhr. van den Bongard geeft aan dat dat correct is, echter geeft ook aan dat MLS heeft voorgesteld om nader bij elkaar te komen als samenspel MMS2017.

Hierbij is het voorstel van MLS gekomen om tot een asduifkampioenschap te komen over 4 vluchten bij de jonge duiven. Wij als bestuur SPC hebben aangegeven dat bij de leden te leggen en om hierover alsnog na te denken binnen de verenigingen.

Gezien het geringe aantal deelnemers op deze vluchten, en gezien het terugdringende ledental

van alle verenigingen is het eigenlijk niet meer dan logisch dat er meer samengespeeld moet worden, met name op die vluchten waar weinig duiven worden gezet.

Verder komt het voorstel om op deze vluchten een kampioenschap en een hokkampioenschap uit te laten vliegen. Voorstel wordt aangenomen. Deze tellen dus ook mee voor het generaal kampioenschap. Het voorstel van MMS2017 wordt aangenomen.

 

7.Rondvraag:

Dhr. Kocken:

Dhr. Kocken geeft aan of het mogelijk is om bij belangrijke besluiten alle leden uit te nodigen om ter vergadering te laten stemmen.   

Verder geeft hij aan dat er bij invoering van Duitse ringnummers er opgelet moet worden omdat dat anders ingevoerd moet worden. Hoe? Zie NPO-site.

Hij geeft ook aan of het mogelijk is om bij de betaalstaten (SPC) een vervaldatum op de lijst te plaatsen.

De kas is goed, wat kan het bestuur doen voor de leden? Geef de leden een oude jaarslot of een zak voer. Zó kan iedere liefhebber, ook de kleine liefhebber, profiteren van de goede kas.

Hij geeft ook aan dat er op de 1e 2 vluchten van Marche bij de oude duiven en 1e vlucht Marche bij de vroege jongen geen kosten verbonden zijn. Dus geen € 0,05 kosten per duif.

MMS2017 zou als basisspel moeten fungeren. Zodoende kunnen liefhebbers deelnemen aan de nationale kampioenschappen.

Het hokkampioenschap zou geteld moeten worden zoals de NPO doet. Dit als voorstel voor 2020.

Dhr. Meuffels:Dhr. Meuffels vraagt zich af of Nieuwstadt de provinciale en nationale vluchten kunnen organiseren. Dhr, Kocken geeft aan dat dit vooralsnog geen probleem is.

  1. Sluiting

Dhr. Rouschop sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een succesvol en gezond 2019 toe.